WhatsApp
Gratis offerte voor dakreparatie: bel 085-4013167
Gratis offerte voor dakreparatie: bel 085-4013167

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
Winthontlaan 200
3526KV Utrecht
KvK: 65818040
www.vdwdaklekkage.nl
info@vdwdaklekkage.nl

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstigeovereenkomsten in het kader waarvan de in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde
BV, onder welke titel dan ook, zaken levert en/of ter beschikking stelt en/of enige
prestatie verricht, waaronder, doch niet exclusief, begrepen een overeenkomst van koop,
aanneming van werk of opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in het
kader van de (totstandkoming van de) overeenkomst door partijen af te leggen verklaringen.
Onder “prestatie” en “(af)levering” worden hierna, waar nodig, ook verstaan het uitvoeren van een
opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een
aannemingsovereenkomst. De in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde
BV wordt hierna aangeduid als: Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV. De
wederpartij van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV wordt hierna als: “afnemer”
aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt
ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN
1. De offerten van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV zijn vrijblijvend en gelden
gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld.
1. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV heeft het recht om een vrijblijvende
aanbieding gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan, te herroepen.
2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven
voor hun geldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke instemming zijdens de directie van Van
der Wijck Schoorsteen- en Daktechniek BV.
3. De (opdracht)bevestiging van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV. word geacht
de overeenkomst/toezegging juist en volledig weer te geven, onverminderd het recht van
de afnemer om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin van uitvoering van
het werk, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te
betwisten. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV geen opdrachtbevestiging
verzendt, geldt de factuur als zodanig.
4. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV heeft het recht om, indien geen
overeenkomst tot stand komt, de kosten die zij in verband met de offerte maakt, aan de
afnemer in rekening te brengen.
5. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV heeft in geen geval de verplichting om de
afnemer te waarschuwen voor onjuistheden in diens opdracht.
6. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV aan de afnemer een afbeelding,
monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding,
zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk
het tegendeel overeenkomen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN PRIJSAANPASSING
1. De prijzen van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV zijn exclusief BTW. Haar
prijzen en aanbiedingen zijn – behoudens indien anders uit haar offerte of
opdrachtbevestiging blijkt – erop gebaseerd dat:
a. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV op het dak mag stoken en/of
branden;
b. Het verticaal transport van de materialen en gereedschappen door en voor
rekening en risico van de opdrachtgever zal worden verzorgd;
c. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV onbelemmerd met het werk kan
aanvangen en doorgaan;
d. Door afnemer de overige verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en onverkort
worden nageleefd.
2. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV niet onbelemmerd met de uitvoering
van het werk kan beginnen en doorgaan en als gevolg daarvan wachttijd ontstaat, zal
Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV deze wachttijd volgens het bij haar
gebruikelijke tarief boven de aanneemsom in rekening brengen.
3. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV na het sluiten van de overeenkomst
materiaal moet inkopen teneinde het voor verwerking/aflevering gereed te hebben, en de
inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de overeenkomst wordt
verhoogd, dan wel indien andere kosten, waaronder die ter zake arbeid, sedert het tot
stand komen van de overeenkomst hoger worden dan gecalculeerd, kan Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV het verschil aan de afnemer in rekening brengen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN AFNEMER
1. De afnemer is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde voorzienbare
schade aan zijn eigendommen en/of die van derden te voorkomen. Onder meer gaat het
daarbij om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en/of maatregelen ter
voorkoming van beschadiging als gevolg van neervallend gesteente en dergelijke. Voorzorgsmaatregelen zoals het beschermen van muren, vloeren, ramen etc. is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Nimmer is Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins een bestaand dak moet betreden en als gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het maken van kosten kan worden voorkomen.
2. In voorkomend geval zal Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV de afnemer met betrekking tot de in de vorige alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan aan de in de vorige alinea omschreven verplichting afbreuk doet.
3. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV kan in voorkomend geval naast de afnemer ook de omwonenden door middel van een pamflet waarschuwen voor het ontstaan van de in het eerste lid bedoelde schade. Indien er schade ontstaat, waarvoor Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV wordt aangesproken, zal de afnemer Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV, tenzij er aan de zijde van Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, ter zake schade aanspraken
van derden, vrijwaren.
4. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften,
die van overheidswege of anderszins worden vereist of gesteld, voor de uitvoering van
het werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV vrijwaren voor aanspraken van derden of anderszins door Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV te lijden schade, indien hij daarmee op enigerlei wijze in
gebreke blijft.
5. De afnemer is – tenzij anders wordt overeengekomen – gehouden ervoor zorg te dragen
dat voor zijn rekening en risico ter plaatse van het werk voldoende werk-, opslag- en
schaftruimte, alsmede de nodige electriciteits- en watervoorzieningen beschikbaar zijn.
6. De afnemer is gehouden het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of
onroerende zaken te verzekeren, of te laten verzekeren, tegen schade die veroorzaakt
kan worden door de uitvoering van het werk, bij een in Nederland toegelaten opstalen
brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de
Bedrijfsregeling Brandregres wordt gevolgd.
7. Kachels boven de 25 kilo verplaatsen wij niet verder dan een straal van 1 meter van de rustplek.

ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN EN OPLEVERING
1. Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken of de oplevering van
een werk gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt
overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
wordt overeengekomen. In het geval Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV niet
tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een na
overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te
komen.
2. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV heeft het recht om af te leveren zaken of uit
te voeren werkzaamheden in delen af/op te leveren respectievelijk uit te voeren op
voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van
het in de vorige alinea gestelde, verlengde termijn.
3. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie
van de Incoterms, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.
4. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV aan de afnemer in het kader van een
koop van roerende zaken voor aflevering beschikbaar stelt, respectievelijk roerende
zaken in het kader van de uitvoering van een werk op het werk wil aanleveren, is de
afnemer verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer dit niet
doet dan houdt Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV de betreffende zaken voor
rekening en risico van de afnemer onder zich, zonder dat hij verplicht is om die zaken te
verzekeren.
5. Ieder van de partijen heeft het recht om van de ander te verlangen dat na iedere fase van
het werk een oplevering plaatsvindt. De afnemer is verplicht om na afloop van het in het
kader van de oplevering te verrichten onderzoek een door Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV aan te bieden formulier op volledigheid en juistheid te onderzoeken. Voorts
dient de afnemer, indien hij gebreken constateert, deze volledig op het formulier aan te
tekenen. Kleine, niet essentiële, gebreken die Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV spoedig kan herstellen, leveren geen grond op om goedkeuring te
onthouden, in welk geval de goedkeuring wordt geacht te zijn geschied onder de
voorwaarde dat Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV dergelijke gebreken binnen
een redelijke termijn opheft. Indien goedkeuring heeft plaatsgevonden, is de
aansprakelijkheid van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages beperkt tot gebreken
die in geen geval ter gelegenheid van het in het kader van de oplevering uitgevoerde
onderzoek konden worden ontdekt.
6. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV de op de voet van het bepaalde in het
vorige lid schriftelijk, en op een redelijke termijn, van de afnemer verlangt dat tot
oplevering, met het daaraan voorafgaande onderzoek, wordt overgegaan, en de afnemer
daaraan niet voldoet, geldt (de betreffende fase van) het werk als goedgekeurd met de
gevolgen als in de laatste zin van het vorige lid omschreven.
7. Indien geen van de partijen een oplevering verlangt dient de afnemer hetgeen in het
volgende artikel is bepaald, in acht te nemen, waarbij geldt dat onder “aflevering” de
terbeschikkingstelling van het werk moet worden verstaan.

ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN
1. De afnemer is verplicht om de door Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV verrichte
prestatie onverwijld na haar aflevering op haar deugdelijkheid te keuren, voor zover deze
keuring binnen dit tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op
hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Eventuele klachten ter zake dient de afnemer
binnen 2 x 24 uur schriftelijk en gespecificeerd bij Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV te melden.
2. Daarnaast dient de afnemer de door Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
verrichte prestatie binnen vijftien werkdagen na aflevering of uitvoering ten gronde te
keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een
gebrek heeft geopenbaard, binnen die termijn schriftelijk en gespecificeerd bij Van der
Wijck Schoorsteen- en Daktechniek BV te klagen.
3. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de twee
vorige leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen
konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen -doch in ieder geval binnen
de termijn van één jaar als omschreven als in lid 1 van het volgende artikel- nadat de
afnemer een gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Van der
Wijck Schoorsteen- en Daktechniek BV schriftelijk te worden aangemeld. Deze regel geldt
ook indien aan de prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Van der
Wijck Schoorsteen- en Daktechniek geuite mededeling bezit of indien de afwijking
betrekking heeft op feiten die Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV kende of
behoorde te kennen doch niet aan de afnemer heeft meegedeeld.
4. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV heeft het recht om van de afnemer te
verlangen dat hij op kosten van ongelijk een representatief monster uit de afgeleverde
zaken aan Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV toezendt, onverminderd het recht
van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV om op ieder moment van de afnemer te
verlangen medewerking te verlenen aan een door Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV gewenst onderzoek.
5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV niet in behandeling te nemen en leiden niet tot haar
aansprakelijkheid. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV dergelijke klachten
toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij uitdrukkelijk het
tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder dat
daaruit blijkt van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige
klacht ten onrechte is geuit en Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV in het kader
daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV het recht om de prijs daarvan tegen de normaal bij zijn geldende prijzen aan
de afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: BETALING EN KOSTEN
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden direct na oplevering. De afnemer kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting
hanteren. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV aan haar afnemer een
gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV verschuldigd is en van hetgeen Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring.
Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de
factuur een rente verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke
rente. Deze rente is de afnemer ook verschuldigd indien hij aan Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking
heeft. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
2. De door de afnemer of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering
gebracht op die vorderingen waar voor Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV niet
het in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met
inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle
verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens
oudste) hoofdsom.
3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden aan de afnemer in rekening
gebracht naar rato van het door Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
ingeschakelde derde te berekenen (uur)tarief, voor zover redelijk, met als minimum, wat
betreft de gerechtelijke kosten, de buiten overeenkomst door de rechter te liquideren
kosten, een en ander te vermeerderen met de door de derde in redelijkheid aan derden te
betalen kosten.
4. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. Dus tot 50% van de offerte dient vooraf betaald te worden en voor aanvang van de werkzaamheden.
5. Mocht er na het voldoen van de aanbetaling een annulering van de opdracht plaatsvinden, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
A. Eigendomsvoorbehoud:
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan de
afnemer uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de afnemer:
a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten
volledig heeft voldaan en,
b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in
het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,
c. de vorderingen heeft voldaan die Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV op
hem verkrijgt indien hij tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde
verplichtingen.
De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze
laten strekken tot zekerheid voor andere vorderingen dan die van Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV. Indien een derde de zaak voor de afnemer onder zich
heeft, dan is de afnemer, indien hij jegens Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
tekortschiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV mede te delen en mag Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet
houden.
B. Pandrecht:
Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
op roerende -niet register- zaken die Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV van
afnemer onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van
vorderingen die Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV op de afnemer, uit welke
hoofde ook, heeft en mocht verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten
tot stand op het moment dat Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV de betreffende
zaak onder zich krijgt.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien de afnemer de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft
genomen kan Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV met inachtneming van
hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het
verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming of op grond van
onrechtmatig handelen in rechte worden aangesproken.
2. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV erkent dat zij toerekenbaar tekort is
geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft
zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de afnemer daarop een beroep heeft
gedaan, aan de afnemer mee te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van
het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie, dan wel het voltooien
daarvan c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
na deze mededeling binnen een redelijke termijn presteert betekent dit dat de
overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn nagekomen, en is het gevolg
daarvan dat de afnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Het in de vorige zin
gestelde lijdt uitzondering indien de afnemer voorafgaande aan de in de eerste zin van dit
lid bedoelde mededeling de overeenkomst met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q.
een vordering tot ontbinding heeft ingesteld die wordt toegewezen. Van der Wijck
Schoorsteen- en Daktechniek BV heeft het recht om – indien de afnemer daaraan
redelijkerwijze kan voldoen – voorafgaande aan het verrichten van de in dit lid bedoelde
prestaties van de afnemer te verlangen dat hij de zaken, of een deel daarvan, ten
aanzien waarvan bij Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV werd geklaagd,
retourneert.
3. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV beperkt, behoudens in het geval van opzet
of bewuste roekeloosheid, in het geval mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats
van hetgeen in het vorige lid omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van
welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot
maximaal de met de afnemer voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De
afnemer vrijwaart Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV tegen alle aanspraken van
derden -waaronder aanspraken ter zake enige regeling wegens
productenaansprakelijkheid-, voor zover die aanspraken het in de vorige zin bedoelde
maximum te boven mochten gaan.
4. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV is niet aansprakelijk indien en voor zover de
afnemer de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet, dan wel niet volledig, nakomt.
5. Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages aanvaart geen aansprakelijkheid voor de
door haar uitgebrachte adviezen tenzij:
• Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV zich op de plaats van het gebruik
van haar producten/het advies van de situatie op de hoogte heeft gesteld en,
• Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV van de afnemer alle relevante
informatie, gevraagd en ongevraagd, heeft ontvangen en,
• Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV een specifiek op die situatie
afgestemd advies heeft gegeven en,
• de afnemer aantoont dat hij het advies van Van der Wijck Schoorsteen- en
Daktechniek BV volledig in acht heeft genomen.
6. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV aldus aansprakelijkheid wordt voor
uitgebrachte adviezen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3 van dit artikel
omschreven plafond.
7. Indien Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV aan de afnemer een garantie geeft,
gelden de garantiebepalingen bij voorrang boven hetgeen in dit artikel is bepaald.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de
werknemers van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV, wanprestatie en/of overmacht aan
de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn
betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende
maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige
omstandigheden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV
kan worden verlangd. Indien de overmacht situatie langer duurt dan twee weken heeft ieder van
de partijen het recht om de overeenkomst geheel of, voor het deel waarop de overmacht
betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de
overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op de overeenkomsten die Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV sluit is het
Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.
2. Alle geschillen die tussen Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV en de afnemer
ontstaan, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste
aanleg beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen zouden verzetten, en onverminderd het
recht van Van der Wijck Dakonderhoud en Lekkages BV om de afnemer in rechte te
betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.
Versie 6, 5 november 2020